ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း လိပ္စာမ်ား (USA, Canada, Jamaica) PDF  | Print |  E-mail

DIRECTORY 

OF THE MONKS IN THE U.S.A.

 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ

 

ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား (2009)

 

First Edition: Janaury 2007

Second Edition: April 2007

Third Edition: September 2009

4th Edition:     2011 (in web site)

 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ (တတိယအႀကိမ္ စာရင္းအရ-)

 

ျပည္နယ္         -            ၂၁

ေက်ာင္း          -            ၆၉

ရဟန္း            -          ၁၂၈

သီလရွင္          -             ၃

=====================================

 

မာတိကာ

        Mona-              Monk         Nun               pg

AZ                         2                  2                                   1

CA                        19                37                2                 2

CO                         1                  1                                   9

CT                         1                  1                                   9

DC                         1                  1                                  10

FL                          3                  4                                  10

GA                         1                  1                                  11

IL                          3                  4                                  12

IN                         4                 11                                  13

KY                         1                  1                                  14

MA                        1                  3                                  15

MD                        6                10                                  15

MN                        2                  5                                  18

NC                         2                  2                                 18

NJ                         1                  1                                  19

NV                         1                  7                                 20

NY                        11                23                                 20

OH                         1                 6                  1              25

OR                         1                 1                                  25

TX                         5                  6                  1              26

WA                        2                  1                                  28

CANADA                  2                 6                                  29

JAMAICA                 1                  1                                 30

=========================================================

 

AZ   (Arizona)

1.   Ashin Kelasa   ဦးေကလာသ

Alodaw Pyie Buddha Dhamma Yeiktha

254 N Wickiup Rd.  Apache Junction, AZ 85219

Ph:               (480) 288 0789

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

2.    Ashin  Wilartha   ဦး၀ိလာသ

Santisukha  Monastery

1424 W Cochise Dr.  Phoeniz, AZ 85021

Ph:                   (602) 354 7559

E-mail:              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

===============================

CA   (California)

3.    Ashin Ayethaka, Ashin Nyanawara, Ashin Awthada, Ashin Nandiya

       ဦးဧသက, ဦးဉာဏဝရ, ဦးၾသသဓ, ဦးနႏၵိယ

      သုႏၵရာရာမ ျဗဟၼ၀ိဟာရ (အဇူဇာေက်ာင္း)

Progressive Buddhist Association (PBA)

1790/1830 Ranch Rd.,  Azusa, CA 91702-6248

Ph:               (626) 969 2118 / (626) 789 7293

Ph & Fax:      (626) 969 5959

Email:           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:            www.myanmar_pba.org,  www.ashinayethaka.com

 

4.    U Gunissara       ဦးဂုဏိႆရ

Dhammajoti Meditation Center

4436 Waknut St.    Baldwin Park, CA 91706

Ph:               (626) 337 0056

Email:           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

5.    Ashin Dhammapiya, Ashin Ghositabhivamsa, Ashin Nanikabhivamsa, Ashin Nemindabhivamsa

     ဦးဓမၼပိယ, ဦးေဃာသိတာဘိဝံသ, ဦးဉာဏိကာဘိဝံသ, ဦးေနမိႏၵာဘိဝံသ

Myanmar American Buddhist Association,   Mettananda Vihara

4619 Central Ave.,   Fremont, CA 94536

Ph:            (510) 795 0405

E-mail:      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

               This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:       www.mettananda.org              www.nyanoo.com

 

6.    U Jatila, U Vijaya, U Vimala   ဦးဇဋိလ, ဦးဝိဇယ, ဦးဝိမလ

Taungpulu Kaba Aye Monastery

18335 Big Basin Way,  Boulder Creek, CA 95006

Ph:     (831) 338 4050

 

7.    Ven. Kawthala    ဦးေကာသလႅ

5410 Lemon Grove Ave.,  LA, CA 90038

          Ph:     (323) 204 8396

 

8.    U Kosalla, U Garudhamma, U Sundara

ဦးေကာသလႅ၊ ဦးဂရုဓမၼ၊ ဦးသုႏၵရ

Kusalakari Monastery

40174 Spady St.,  Fremont, CA 94538

Ph:               (510) 979 1580

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

9.   U Lokanatha,    ဦးေလာကနာထ

Alotaw Pyie Bodhisukha Society of America

1102 Kelvin Rd.  El Sobrante, CA 94803

Ph:               (510) 223 8853

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:            www.lknt.org

 

10.U Narada

ဦးနာရဒ (ေျခာက္ထပ္ႀကီး)

Sasana Yaung Chi Kyaung

11844 Cherrylee Dr.  El Monte, CA 91732

Ph:               (626) 454 4203

Email:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,    www.unarada.ning.com

 

11A.  U Naradabhivamsa,   ဦးနာရဒါဘိဝံသ, ဦးေခမိႏၵ၊ ဦးပညာ၀ံသ

Aung Mangalar Buddhist Temple

2252, Del Mar Ave, Rosemead, CA 91770

Ph: (626) 242-4146

E mail:         

Web:            www.aungmangalar.org

 

11B. U Acara, U Nagasena     ဦးအာစာရ, ဦးနာဂေသန

Okland,  CA 9

Ph:              

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

12. Ashin Pannadipa   ဦးပညာဒီပ

Parami Buddha Vihara

2737 Del Mar Ave.  Rosemead, CA 91770

Ph:               (626) 572 3719

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

13. U Pannadipa, U Kavinda, U Khemika

ဦးပညာဒီပ, ဦးကဝိႏၵ, ဦးေခမိက

Tatgagata Meditation Center

1215 Lucretia Ave.,  San Jose, CA 95122

Ph:               (408) 977 0300

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (sayadaw),   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:          www.tathagata.org

 

14. U Pannyeinda   ဦးပညိႏၵ

Bodhi Vepullakari Monastery

764 W 2nd St.,  Pomona, CA 91766

Ph:     (909) 620 7612

 

15. Ashin Thitzana, U Yewataဦးသဇၨန, ဦးေရဝတ

American Myanmar Buddhist Federation

15623 Longworth Ave.,  Norwalk, CA 90650

Ph:               (626) 665 7674

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

16.U Sobhana, U Jotalankara, U Isadga

ဦးေသာဘန, ဦးေဇာတလကၤာရ, ဦးၾသသဓ

Theravada Buddhist Society of America

17450 Cabrillo Hwy,   Half Moon Bay, CA 94019

Ph:               (650) 726 7604

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:            www.tbsa.org

 

17. U Sukhasambodhi,   ဦးသုခသေမၺာဓိ

Thanti-Thitsar Vipassana Center

2540 Monroe St.,  Rverside, CA 92504

Ph/Fax:         (951) 352 4680

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:           www.ttvmc.org

 

18.Ashin Tejavanta,   ဦးေတဇဝႏၲ

Yadanar Nyanyaung Buddhist Association

699 St., Francis Blvd

Daly City, CA 94015

Ph:               (650) 755 7179 / (415) 609 6046

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

19.U Sundara, U Silacara,     ဦးသုႏၵရ, ဦးေခမာစာရ ဦးသီလာစာရ

Burma Buddhist Monastery

710 Grandview Lane,   La Puente, CA 91744

Ph:               (626) 336 3419

Fax:              (626) 961 8951

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

20.   U Uttama, U Obhasa,    ဦးဥတၱမ, ဦးၾသဘာသ

Mon Buddhist Temple

14321 Tupper St.,  Panorama City, CA 91402

Ph:               (818) 895 3141

Fax:              (818) 895 3076

Web:           www.montemple.us

 

21.  Ma Pannasiri,   မပညာသိရီ

Daw Dhammethi Silashin Buddhist Center

1217 Lawrence Ave.,  Rosemead, CA 91770

Ph:               (626) 644 7146

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

=============================

CO

 

22.    Ashin Sandiamr    ဦးစႏၵိမာ

Dhammaparia Monastery

3096 Wheeling St., Aurora, CO 80011

Ph:               (303) 343 3961

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

CT

23.   U Milinda,    ဦးမိလိႏၵ

97 Plesant St.,  Manchester, CT 06040

Ph:               (860) 424 6336

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

DC

24.    (U Pannasami,    ဦးပညာသာမိ) မရွိ ေျပာင္းသြား၏

5017 NW 16th St.,  Washington DC 20011

Ph:     (240) 421 4603

 

FL

25.   U Labathikediဦးလာဘသိဒၶိ

Jacksonville Combodian Buddhist Society

4540 Clinton Ave.   Jacksonville, FL 32207

Ph:    (904) 239 7564

 

26.   U Tayzaniya, U Pannasami, U Zawana

       ဦးေတဇနိယ၊ ဦးပညာသာမိ၊ ဦးဇ၀န

Dhammaloka Buddhist Society Inc.

2500 Acapulco Dr.   Miramar, FL 33023

Ph/Fax:         (954) 962 3325

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:            www.dbsusa.org

 

27.    U Tejobhasa, U Kovida,   ဦးေတေဇာဘာသ, ဦးေကာဝိဒ

Bodhi Mandaing

3107 Ohio Ave.,   Sanfort, FL 32773

Ph:               (407) 321 1856

Web:            www.bomdc.org

 

GA

28.    U Manijoti,    ဦးမဏိေဇာတိ

Ratanaviman Vihara

7271 Asbury Dr.,   Lithonia, GA 30058

Ph:               (770) 676 7169,       (347) 567 8585 (Cell)

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:            www.mbaga.org

 

29.   U Rewata,   ဦးေရဝတ

Chanmyay Satipatthana Vihara

525 Bruns Lane,   Spring Field, IL 62702

Ph:     (217) 726 9601

 

30.   Ashin Kaythawaဦးေကသဝ

Burmese Buddhist Monastery

15 W 110th Forest Lane,   Elmhurst, IL 60126

Ph:     (630) 941 7608

 

31.   Ashin Sudhammaဦးသုဓမၼ

Ratanaram Buddhist Temple

450235th St.

Rockford, IL 61109

Ph:               (815) 873 0281

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:            www.ratanaram.org

 

IN

32.   U Endasara, U Visuddha, U Uttara, U Kumara, U Candasara

ဦးဣႏၵာစာရ, ဦးဝိသုဒၶ, ဦးဥတၱရ, ဦးစႏၵသာရ

Mon Buddhist Temple

5824 Decatur Rd.,  Fort Wayne, IN 46816

Ph:               (260) 441 0549

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

33.   Ven Kuthala, Takekhasara U, U Vasava

ဦးကုသလ, ဦးတိကၡာစာရ, ဦးဝါသဝ

Jetavana Monastery

International Budddhsit Association Inc.

6615 Hanna St.,   Fort Wayne, IN 468 16-1140

Ph:               (260) 441 0558,  

(260) 580 2133 (Cell)

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

34.   U Candimaဦးစႏၵိမာ

Mon Vihara

3725 McComick Ave.,  Fort Wayne, IN 46803- 2955

Ph:     (260) 420 9168

 

35.   U Tayzawbhatha

ဦးဝိစကၡဏ, ဦးေတေဇာဘာသ

Society of Theravada Buddha Sasana

8133 Hartzell Rd.,  Fort Wayne, IN 46816

Ph:               (260) 447 9009

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

35.   U Visakhana, ဦးဝိစကၡဏ,

   ကံသာေက်ာင္း

4601 Euclid Ave

Fort Wayne, IN 46816

Ph:               260-557-2679

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

KY

36.   Ashin Candobhasacara

ဦးစေႏၵာဘာသာစာရ

Mettapala Dhammavedagu Monastery

314, Gjeems Ave,  Louisville, KY 40214

          Ph:               (502) 749 8066,    (260) 418 4358 (Cell)

          E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

MA

37.   U Abhayalankara, Ven. Gunaratana, U Tinanda

ဦးအဘယာလကၤာရ, ဦးဂုဏရတန, ဦးတိနႏၵ

Maha Satipatthana Meditation Center

39 R, Quincy St.

Malden, MA 02148

Ph:               (781) 322 6880

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

MD

38.Ashin Asabhacara, Ashin Dhammasamiဦးအာသဘာစာရ, ဦးဓမၼသာမိ

Burma-America Buddhist Association

Mangalarama Monastery

1708 Powder Milk Rd.,  Sliver Spring, MD 20903

Ph:               (301) 439 4035

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:            www.mingalarama.org

 

39.  Ashin Indaka, U Zawtikaဦးဣႏၵက, ဦးေဇာတိက

Aungyatana Monastery

23601 Peach Tree Rd.,  Clarkburg, MD 20871

Ph:            (301) 540 0565 / (484) 201 5382

E-mail:       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:         www.aungyatana.org

 

40.  U Kaccayana, Ashin Kusala,   ဦးကစၥာယန, ဦးကုသလ

Myanmar Buddhist  Meditation Society

9711 Oldcourt Rd.,  Baltimore, MD 21244

Ph:     (410) 922 2227

 

41. Ashin Mahosadhapandita, U Eindasaraဦးမေဟာသဓပ႑ိတ, ဦးဣႏၵာစာရ

Theravada Buddhist Association of America

Vezayanta Vihara

4406 Windy Hill Rd.,  Randallstown, MD 2133

Ph:               (443) 272 7168

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

42.   U Ukkamsaဦးဥကၠံသ

11128 Black forest way,   Gaithersburg, MD 20879

Ph:               (301) 916 0319

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

43.    U Wayamindalankara,   ဦးဝါယမိႏၵာလကၤာရ

Tipitaka Mahaganthwin Monastery

Buddha Dhamma Sangha Association

4910 Brookeville Rd.,  Brookeville, MD 20833

Ph & Fax:      (301) 208 0124 / (571) 237 1205

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:            www.auuungyadaaana.org

 

MN

44.   Ashin Nayakalankara, Ashin Nemindacaraဦးနာယကာလကၤာရ, ဦးေနမိႏၵာစာရ

Theravada Buddha Sasana Nuggaha

1519 County Road C East,  Maplewood, MN 55109

Ph:               (651) 797 3311

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:            www.tbsnmn.org

 

45.    U Thundarah, U Awbhatha, U Panditaဦးသုႏၵရ, ဦၾသဘာသ, ဦးပ႑ိတ

603 Maryland Ave. E,    St. Paul, MN 55130

Ph:     (651) 772 6990

NC

46.   U Nandavamsa,   ဦးနႏၵဝံသ

Dhamma Viman

6612 Brass Rd.,   James Town, NC 27282

Ph:               (336) 882 5012

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                  

47.   U Zawtika,    ဦးေဇာတိက

Buddhist Meditation & Susdies

888 Gash Rd.,   Mills River, NC 28759

E-mail:               This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

NJ

48.   U Pannasiha,    ဦးပညာသီဟ

Mahasi Satipatthana Meditation Center

63 Gordon's Corner Rd.  Manalapan, NJ 07726

Ph:               (732) 792 1484

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

NV

49.  U Jeyathuta, U Zawtika, U Margeinda, U Thilasara, U Uttara, U Waziranyana, U Sandawara

ဦးေဇယ်သုတ, ဦးေဇာတိက, ဦးမာဃိႏၵ, ဦးသီလာစာရ, ဦးဥတၱရ, ဦးဝဇီရဉာဏ, ဦးစႏၵာဝရ

Chaiya Meditation Monastery

7925 Virtue Ct.,  Las Vegas, NV 99113

Ph:               (702) 456 3838

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

        

NY

50.  U Eithareya, Ashin Sandawbatha, U Pinnyawuntha, U Kheminda, U Tezawbatha, U Khemar

ဦးဣႆရိယ, ဦးစေႏၵာဘာသ, ဦးပညာဝံသ, ဦးေခမိႏၵ, ဦးေတေဇာဘာသ, ဦးေခမာ

Dhammavadi Aungmyay Mingala Kyaung

1140 Broadway, Rensselaer, NY 12144

Ph:               (646) 284 2763 (cell)

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

51.   U Indacara, U Pandita,   ဦးဣႏၵာစာရ,   ဦးပ႑ိတ

International Burmese Monks Organization

84-32 Apt. 2A, Grand Ave.,  Elmhurst, NY 11373

Ph/Fax:         (718) 462 3959

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

       

52.   Ashin IndakaVen. Sakkinda, U Vimala, U Vannita, U Thinnyawbartha

ဦးဣႏၵကဦးစကၠိႏၵ, ဦးဝိမလ, ဦးဝဏၰိတ, ဦးသေညာဘာသ,

ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း

America-Burma Buddhist Association

Lokachantha Kyaung

619 Bergen St.,  Brooklyn, NY 11238

Ph:               (718) 622 8019

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

53.    Ashin Kelasa, Ashin Tejaniya,   ဦးေကလာသ, ဦးေတဇနိယ

Masoeyein Sasana Jotika Kyaung

2321 E 15th Street,    Brooklyn, NY 11229

Ph/Fax:         (718) 891 2565

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:            www.masoeyeindfa.org

 

54.    Ashin Khemindacara,   ဦးေခမိႏၵာစာရ

Sasanahita Inc. ,    Zeyathiri Monastery

111 Clay St.,    Buffalo, NY 14207

Ph:               (716) 885 2426

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

         

55.    Ashin Nanda Wuntha,   ဦးနႏၵဝံသ

Metta Yaungchi Monastery

76, Thompson St.,    Buffalo, NY 14207

Ph:               (716) 348 4322

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

         

56.    U Naninda,    ဦးဉာဏိႏၵ

Masoeyein (Shwe Mann) Vihara

2157 E 15th St.,   Brooklyn, NY 11229

Ph:     (718) 376 4846

 

         

57.    U Nayaka,   ဦးနာယက

Buddhist Missionary Society

35-25 90th St., 2nd Floor,   Jackson Heights, NY 11373

Ph:               (718) 898 8274

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

58.    U Pamokkha,

ဦးပါေမာကၡ,

Dhammaramsi Kyaung

42–15, 74th St.,  Elmhurst, NY 11373

Ph:               (718) 639 3834

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

59.    Ashin Pyinnyar Nandaဦးပညာနႏၵ

Santisukha Vihara Buddhist Monastery

1005 Miller St.,   Utca, NY 13501

Ph:               (315) 732 5636

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

60.    Wilathaဦးဝိလာသ

Asoka Missionary Society

73-35 43 Ave.,   Woodside, NY 11377

Ph:               (718) 803 1585

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

OH

61.    U Varinda, U Nanaramsi, U Nandasara, U Pannasami, U Tejavamsa, U Panna

ဦးဝရိႏၵ, ဦးဉာဏရံသီ, ဦးနႏၵသာရ, ဦးပညာသာမိ, ဦးေတဇဝံသ, ဦးပညာ

809 Chaffin Rd.,    Akron, OH 44306

Ph:     (330) 773 4352

 

OR

62.    Ashin Sirinda,     ဦးသီရိႏၵ

Siri Mangalar Buddhist Monastery

12634 NE Russell St.,     Portland, OR 97230

Ph:               (503) 253 5318

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

TX

63.    Ashin  Ariyadhamma, Ashin Dhammajoti, Ashin Indaka

ဦးအရိယဓမၼ, ဦးဓမၼေဇာတိ, ဦးဣႏၵက

Theravada Dhamma Society of America

Sitagu Buddha Vihara

9001 Honeycomb Dr.,  Austin, TX 78737

Ph:               (512) 301 3968 / (512) 750 9963

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web:           www.sitagu.org

 

64.    U Seintita,    ဦးစိႏၲိတ

Sadimon Jeyyavati Temple

7301 Amarillo Blve. East,   Amarillo, TX 79107

Ph/Fax:         (806) 373 5322

 

65.    U Kavindasiri,     ဦးကဝိႏၵသီရိ

Dhamma Sahaya Society of America

4545 Cook Road, Apt. # 1604

Houston, TX 77072

Ph:               (281) 988 5935 / (713) 933 8580

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

66.    U Pannadipabhivamsa,   ဦးပညာဒီပါဘိဝံသ

Buddhist Meditation Association

3536 North Garland Ave.,   Garland, TX 75040

Ph:               (972) 414 3439 / (214) 274 9516

E mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

67.    Daw Candapabhaေဒၚစႏၵပဘာ

3420 Benecia Ct.,  Austin, TX 78738

Ph:               (512) 791 8651

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

WA

68.    U Nandatharaဦးနႏၵသာရ

Seattle Myanmar Buddhist Association

Tipitaka Monastery

24625 104th Ave. SE,   Kent, WA 98030

Ph:               (253) 850 6905

Web:           www.tipitakausa.org

 

69.    The Abbot

ေက်ာင္းထုိ္င္ဆရာေတာ္

Washington State Buddhist Association

3510 122nd PL SW,   Lynnwood, WA 98087

Ph/Fax:         (425) 347 6478

 

CANADA

70.   U Nandavamsa, U Kovida, U Ghosaka, U Nandasiri

ဦးနႏၵဝံသ, ဦးေကာဝိဒ, ဦးေဃာသက, ဦးနႏၵသိရီ

Mahadhammika Temple

12 High Meadow Place, Toronto

Ontario M9L 275, Canada

Ph:               (416) 747 7879

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

71. U Candaဦးစႏၵ

252 E 65th Ave., Vandfcouver,

British Columbia, V5X 2P4, Canada

Ph:               (604) 321 7634

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

JAMAICA

72.

Dhammdipa Vihara

1 Dequesnay Ave.

Kingston 10, Jamaica (Wl)

Ph/Fax:         (876) 960 3219

E-mail:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 
အရွင္ဧသက, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting